Wij helpen gemeenten een passend beleid te voeren op het gebied van publieke gezondheid.

 • Hoe kunnen de gebiedsteams in onze gemeente beter werken?
 • Hoe bevorderen wij in onze gemeente de zelfredzaamheid van onze burgers?
 • Hoe gaan we de zorg innoveren?

Vraagstuk

Organisaties leggen vraagstukken neer de bij de Academische werkplaats op het gebied van publieke gezondheid.

Evalueren & monitoren

Een vraagstuk wordt onderzocht en kan worden gemonitord. Welke voordelen en impact heeft bijvoorbeeld aanpak A ten opzicht van B?

Resultaat & praktijkondersteuning

Tot slot wordt het resultaat teruggekoppeld aan de opdrachtgever. We bieden ook ondersteuning bij... (aanvullen in juiste bewoording)

Visie op Publieke Gezondheid

Wat is en doet PG

Publieke gezondheid is veel meer dan Infectieziektenbestrijding en het Consultatiebureau. We nemen u graag mee in de rijkdom van publieke gezondheid.

 • Waarom in gesprek over PG?
  Lezen
 • Wat is en doet de PG?
  Lezen
 • Johan Mackenbach over publieke gezondheid
  Lezen
 • Publieke gezondheid in een animatie
  Lezen
 • TedEx van Derek Yach over PG internationaal
  Lezen

Actoren

Wie zijn eigenlijk allemaal betrokken? Wie neemt de beslissingen? En hoe werken we samen?

 • Dit zijn de actoren
  Lezen
 • Tessa Roosenboom over de eerste 1000 dagen
  Lezen
 • Yvonne Vanneste over haar werk als arts jeugdgezondheid
  Lezen
 • Henriette ter Waarbeek over haar werk als arts infectieziektenbestrijding
  Lezen
 • Rik van de Weerdt over zijn werk als arts medische milieukunde
  Lezen
 • Moeders van Rotterdam
  Lezen
 • Nu niet zwanger, Veenkoloniën
  Lezen
 • Wat is VoorZorg
  Lezen
 • Stevig ouderschap
  Lezen
 • De gezonde basisschool van de toekomst in beeld
  Lezen
 • De gezonde basisschool wetenschappelijk onderbouwd
  Lezen

Nieuw Stelsel?

In de discussie over publieke gezondheid zal ook de vraag gesteld worden: "Is het nodig om het stelsel te veranderen?" Jochen Mierau (hoogleraar gezondheidseconomie), Paul van der Velpen (oud-directeur GGD Amsterdam), Richard Janssen (hoogleraar organisatie van de zorg), Marleen Kraaij-Dirkzwager (voorzitter KAMG) en Lode Wigersma (voorzitter VAV) leveren input voor dat gesprek.

 • Jochen Mierau over de aanpak van corona
  Lezen
 • Niemand draagt verantwoordelijkheid voor volksgezondheid
  Lezen
 • Crisisbeheersing vraagt om nieuwe rollen en mandaten
  Lezen
 • IZB in Nederland na eerste half jaar Covid-19
  Lezen
 • Jos Rietveld over financiële dilemma's
  Lezen

Geschiedenis

Publieke gezondheid kent een rijke historie. In deze artikelen werpen we een breder licht op hoe we zijn gekomen waar we zijn.

 • Geschiedenis van PG
  Lezen
 • Afscheidscollege Johan Mackenbach
  Lezen
 • RVP voorkomt sinds 1953 6 tot 12 duizend sterfgevallen
  Lezen
 • Successen van preventie 1970 - 2010
  Lezen

Toekomst

De tijd staat niet stil. De veranderende samenleving met een levensgroot arbeidsmarktprobleem stelt ons voor nieuwe vragen. We bieden graag platform aan goede gedachten of proefballonnetjes.

 • 10 punten voor de toekomst van de zorg
  Lezen
 • Tien hoofdpunten voor preventiebeleid
  Lezen
 • De RVS neemt stelling
  Lezen
 • Erik Buskes roept overheid op tot rolneming
  Lezen
 • Competenties in de publieke gezondheid
  Lezen

Onze Missie & Visie

In de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland werken we samen met onze partners om antwoorden te vinden op vraagstukken uit beleid en praktijk van de publieke gezondheid en bij te dragen aan succesvolle implementatie van interventies. Wij verzamelen kennis over volksgezondheid en maken deze kennis toepasbaar voor beleid en praktijk in Noord-Nederland.

 • We bouwen aan een duurzaam samenwerkingsverband tussen GGD’en, universiteit, HBO en beleids- en praktijkorganisaties.
 • We stimuleren beleidsrelevant onderzoek door actief vraagstukken vanuit beleid en praktijk op te halen en te beantwoorden met behulp van wetenschappelijk kennis dan wel onderzoek.
 • We bevorderen evidence-based werken door innovatie en projecten in de praktijk te evalueren met behulp van onderzoek.
 • We wisselen kennis, ervaringen en initiatieven uit en dragen bij aan de academisering van het werkveld.
 • Door bruggen te slaan tussen beleid, praktijk en onderzoek versterken we de samenwerking binnen de publieke gezondheid in het noorden en vergroten we op termijn de kwaliteit van leven van de bewoners.

Onze partners

 • RIVM
 • IWP Samen doen: Participatie en Healthy Ageing
 • Aletta Jacobs School of Public Health
 • GGD Drenthe
 • GGD Groningen
 • GGD Fryslân
 • HANNN
 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hanzehogeschool Groningen
 • NHL Hogeschool
 • UMCG

Onderzoeken

Intersectoraal verklarend onderzoek naar voorkomen en verkleinen sociaal economische gezondheidsverschillen

Startdatum:01-06-2018
Status:Lopend
I.o.v:ZonMw
Auteur:Reijneveld, de Kroon, Boddeke, Bleeker, Bültman, de Beer, de Winter, Henkens, Liefbroer, Smidt
Looptijd:

Seker en Sun 2.0

Startdatum:31-03-2020
Status:Afgerond
I.o.v:Provincie Fryslân
Auteur:Wadman, Boonstra
Looptijd:

Gelijke kansen voor een diverse jeugd

Startdatum:01-01-2019
Status:Afgerond
I.o.v:NWA startimpuls
Auteur:-
Looptijd:

(On)gelijkheid in jeugdgezondheid(szorg)

Startdatum:01-12-2018
Status:Afgerond
I.o.v:NWA Startimpuls
Auteur:Detmar, Reijneveld, Pijpers, Korevaar, Bleeker, van den Berg, Crone
Looptijd:

Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten

Startdatum:01-09-2018
Status:Afgerond
I.o.v:Zon Mw
Auteur:Eeken, Galama, Bakker, Bleeker, Van de Kant, Pel, Polstra, Schoonhoven, Schuring
Looptijd:

Seker en Sûn in 2030

Startdatum:01-04-2016
Status:Afgerond
I.o.v:Provincie Fryslân
Auteur:Jan Bleeker, Klaus Boonstra, Fransiska Mast, Pepi Wadman
Looptijd:

Digitaal Burgerdossier; een onderzoek naar de hulpvraag en hulpaanbod op sociaal maatschappelijk gebied in Oudehaske

Startdatum:01-02-2015
Status:Afgerond
I.o.v:IWP Healthy Ageing Samen Doen, Burgerkracht Oude Haske
Auteur:Hermien Jorna, Sibel Akkocaoglu
Looptijd:

Monitor GIDS gelden

Startdatum:08-12-2015
Status:Afgerond
I.o.v:-
Auteur:Jan Bleeker
Looptijd:

Digitaal burgerdossier Usquert

Startdatum:08-07-2016
Status:Afgerond
I.o.v:-
Auteur:Lotte Zwerver, Inge Groen, Marije Wiegersma
Looptijd:

Monitor Kans voor de Veenkoloniën

Startdatum:01-08-2016
Status:Afgerond
I.o.v:Programmabureau Kans voor de Veenkoloniën
Auteur:Jan Bleeker e.a.
Looptijd:

Innovatiewerkplaats Samen Doen

Startdatum:01-01-2016
Status:Afgerond
I.o.v:Centre of Experise Healthy Ageing
Auteur:Jan Bleeker, Inge Zwerver, Wilfred de Jong, Ronald Helder
Looptijd:

WeHelpen, onder sociale professionals

Startdatum:02-02-2015
Status:Afgerond
I.o.v:Gemeente Kollumerland, IWP Samen Doen
Auteur:Marloe Hornstra
Looptijd:

Evaluatie VTV - beleidstoolkit

Startdatum:-
Status:Afgerond
I.o.v:het RIVM
Auteur:Marit Boonstra
Looptijd:

Pilot monitor Sociaal Kwetsbare Groepen ism Tranzo

Startdatum:-
Status:Afgerond
I.o.v:Gemeente Emmen
Auteur:Nynke van Zanden
Looptijd:

Ketenaanpak overgewicht bij kinderen

Startdatum:01-01-2013
Status:Afgerond
I.o.v:Gemeente Smallingerland
Auteur:Marijke Teeuw
Looptijd:

Publicaties

Kansrijke start voor alle Friese kinderen

Aanpak overgewicht bij volwassenen met een lage SES

Een bredere kijk op overgewicht in NO Fryslan

Invloed ouders op alcoholgebruik jongeren

Valpreventie zelfstandig wonende ouderen

Zorgverleners over bewegen bij ouderen

Ouderen over bewegen

Infographic positieve gezondheid en COPD

Positieve gezondheid en COPD

Positieve gezondheid in de wijk

De shift naar preventie

Mienskipsrecepten

Implementatie PGO in Fryslan

Evaluatiestudie 'Zeg eens eerlijk'

Handvatten voor een gezonde voedselomgeving

Werkzame leefstijlinterventies jongeren met lage SES

Evaluatie zorgpad vroegsignalering kwetsbare zwangeren

Vaders over vaderschap

De rol van JGZ bij vaderschap

Jeugdverpleegkundigen over vaderschap

Advies aan JGZ inzake vaderschap

Evaluatiestudie 'Zeg eens eerlijk'

Rol verpleegkundigen bij preventie voor ouderen

Preventie voor ouderen, rolinvulling door verpleegkundigen

Preventie voor ouderen: onderwijs aan verpleegkundigen

Professionals over behoeftegericht werken JGZ (0-2)

Professionals over behoeftegericht werken JGZ (2-4)

JGZ3.0: behoeften van ouders (0-2) meten

JGZ3.0: behoeften van ouders (2-4) meten

Kindermishandeling, pluis - niet pluis gevoel

Ervaringen van thuiswonende ouderen met de maatregelen door COVID-19

De Gezonde Basisschool van de Toekomst Smallingerland aanbevelingen

Gezonde Basisschool van de Toekomst Smallingerland rapport

Tool werkzame elementen leefstijlinterventies lage sociaal economische status samenvatting

Veerkracht aanboren bij jongeren

Positive health and diabetes type 2

Kansrijke netwerksamenwerking voor kansarme doelgroep

Hoe kan een gemeente positieve gezondheid invoeren?

Onderzoek naar maatschappelijke participatie van senioren in Friesland

Op weg naar een rookvrije generatie in Friesland

Ervaringen van psychisch kwetsbare ouderen, die deelnemen aan dagbesteding

Dagopvang voor ouderen met een ernstige psychiatrische aandoening

Wat werkt in de Friese Preventieaanpak?

Dagbesteding voor de EPA-doelgroep

Overbrengen van burgercompetenties, ontwerponderzoek

Mentaal welbevinden van jongeren en jongvolwassenen op het voorgezet onderwijs

Ervaringen ouderen tijdens COVID-19 waargenomen door zorgprofessionals

Toekomstige zorg en burgercompetenties

Wat werkt in de JGZ voor 12-18 jaar?

Ideeën voor een toekomstbestendige JGZ 4-12 jaar

Evaluatie implementatie burgercompetenties Dantumadiel

Visie Verpleegkundigen op Toekomst Zorg

Bewustwording eigen gezondheid door burgers

Een sterk wijknetwerk

Wijknetwerk Zorgplein Lemmer

De Centrale Zorgverlener in de JGZ

Handhygiene in de JGZ II

Weigeringen binnen het Rijksvaccinatie-programma

Wat motiveert om mee te doen aan HPV-vaccinatie?

Dalende vaccinatiegraad in Friesland

RVP Besluitvorming en redenen om niet deel te nemen

An analysis of Self-Reliance within Dementia: A review of the Northern Netherlands

JGZ 3.0

Behoeften ouders contact JGZ

Taakherziening in de JGZ

Werken volgens Positieve Gezondheid

Behoeftegericht samenwerken

Sa lang mooglik thús

Triage in de JGZ

Innoveren binnen de GGD

Seker en Sûn: Ûnderweis nei 2030

Seker en Sûn: scenario's voor de zorg in 2030

Seker en Sûn: burgerraadpleging

Seker en Sûn: documentenstudie

Seker en Sûn: competenties burgers en professionals

Taakdifferentiatie in de JGZ

JGZ: ouders en jeugd aan het woord

Handhygiene in de JGZ

Handhygiene in de thuiszorg

Een groepsgerichte manier van zorg voor moeder en kind: Centering Parenting

Dorpstuin Snakkerbuorren

BMRO en het toenemend belang van infectiepreventie in het publieke domein

Sociaal kwetsbare groepen in Emmen

Ketenaanpak overgewicht bij kinderen

Gezondheid in krimpregio's

Gezondheid in krimpregio's; verdiepingsstudie

Evaluatie sociale wijkteams Gemeente Fryske Marren

'Ik dacht het niet'. Preventieaanpak genotmiddelen

Leefstijl van jongeren in 24-uurszorg

Bewoners perspectief op het Wijkteam Noord

Signalering kinderen boven een gezond gewicht

Behoeften onderzoek regionale toolkit VTV

Medewerkers

Stuurgroep

 • Lineke Kleefstra

  Directeur GGD Fryslân

 • Jaap Koopman

  Directeur GGD Groningen

 • Ferdinand Strijthagen

  Directeur GGD Drenthe

 • Menno Reijneveld

  Hoogleraar sociale geneeskunde

  Prof.Dr. S.A. (Menno) Reijneveld is sociaal-geneeskundige en epidemioloog. Hij is hoofd van de afdeling Gezondheidswetenschappen, kernhoogleraar Sociale geneeskunde en leider van het onderzoeksprogramma Public Health Research van het UMC Groningen.

 • Fons van der Lucht

  Hoofd afdeling Publieke Gezondheid Voorspelllingen, RIVM

Coördinatieteam

 • Steffie Bunk

  Coördinator

 • Marieke van Dijk

  Bestuursadviseur Publieke Gezondheid

 • Jeroen Kuiper

  Epidemioloog

 • Annegreet Wubs

  Adviseur publieke gezondheid

 • Marjan Kuilman

  Epidemioloog

Kies een medewerker

Stage lopen?

Bij de Academische Werkplaats bestaan regelmatig stagemogelijkheden.

Voor meer info kun je met ons contact opnemen. Mocht je een idee hebben voor een stage dan kunnen we in onderling overleg kijken wat mogelijk is.

Nu reageren

Neem contact met ons op

Postadres

Academische Werkplaats
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

 

E-Mailadres

s.bunk@ggdfryslan.nl